2.75 /5
0 so'm
Мезон ул-авзон
Alisher Navoiy
Алишер Навоий «Мезон ул-авзон»ни арузнинг биринчи тадқиқотчиси Халил ибн Аҳмад, кейинги давр олимларидан Шамс Қайс, Хожа Насриддин Тусий, замонавий тадқиқотчилардан Жомий тажрибаларидан ижодий истифода этиб яратган....

3.33 /5
0 so'm
Муҳокамат ул-луғатайн
Alisher Navoiy
«Муҳокамат ул-луғатайн»да туркий тилнинг ижтимоий-сиёсий ва маданий ҳаётдаги ўрни, унинг грамматик мукаммаллиги, сўзларга бойлиги форсий тил қоидалари ва ҳодисаларига қиёсланган ҳолда чуқур ва аниқ мисоллар орқали т...

- /5
7500 so'm
Шарқнинг машҳур сулолалари (маълумотнома)
Shodmon Vohidov , Alisher Qodirov
Қўлингиздаги китоб машҳур сулолалар тарихини энг қадим замондан ХХ асрнинг ўртасигача қамраб олган. Қисқа бир маълумотнома шаклида бўлса ҳам, кишига ўрнак бўладиган, сабоқ берадиган ва уни тафаккурга чорлайдиган кўп ...

3.83 /5
4500 so'm
Jahon tarixidan savol-javoblar to‘plami
Abdulla Sharopov
Ushbu savol-javoblar to‘plami oliy o‘quv yurtlariga kirish niyatida bo‘lgan abituriyentlar, o‘quvchi yoshlar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, jahon tarixidan mavzuli savollar to‘plamidan iborat. Savollar umumta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari darsliklari asosida tuzilgan....

2.6 /5
4500 so'm
O‘zbekiston tarixidan savol-javoblar to‘plami
Abdulla Sharopov
Ushbu savol-javoblar to‘plami oliy o‘quv yurtlariga kirish niyatida bo‘lgan abituriyentlar, o‘quvchi yoshlar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, O‘zbekiston tarixidan mavzuli savollar to‘plamidan iborat. Savollar umumta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari darsliklari asosida tuzilgan....

5 /5
5400 so'm
Адабиётшунослик луғати
Dilmurod Quronov , Z.Mamajonova , M.Sheraliyeva
Луғат-маълумотнома тарзида тартибланган ушбу китобда адабиётшуносликка оид терминлар изоҳланиб, уларнинг мазмун-моҳияти мисоллар ёрдамида ёритилган. Луғат олий ўқув юртларининг бакалавриат ва магистратура босқич-л...

4 /5
2100 so'm
Тил номуси
Ahmad A’zam
Таниқли адиб, адабиётшунос Аҳмад Аъзамнинг мазкур рисолага жамланган мақолаларида она тилимизнинг тарихи, бугуни ва келажаги ҳақида муаллифнинг кузатишлари, фикр-мулоҳазалари, узоқ йиллик изланишлари натижалари баё...

- /5
7500 so'm
Абдулла Қодирий ва герменевтик тафаккур
Bahodir Karim
Абдулла Қодирий ҳаёти ва ижоди тадқиқига бағишланган ушбу китобда сал кам бир асрлик энг муҳим манбаларга, адибнинг бадиий асарларига жаҳон адабиётшунослигида мавжуд мезонлар, хусусан, герменевтика – талқин назария...

- /5
5250 so'm
Adabiyot: universal qo‘llanma
Dilnavoz Yusupova
Ushbu qo‘llanmani tuzishda o‘zbek adabiyoti bo‘yicha yaratilgan turli darslik va manbalarga tayanildi. Qo‘llanma maktab o‘quvchilari, akademik litsey, kasb-hunar kolleji va oliy o‘quv yurti talabalari, o‘zbek adabiyoti fani o‘qituvchilari, oliy o‘quv yurtiga kirish uchun mustaqil tayyorlanuvchi hamda barcha qiziquvchilar uchun mo‘ljallangan....

- /5
7500 so'm
Jahon tarixidan universal qo‘llanma
Abdulla Sharopov , Dilshodbek O‘rolov
Ushbu qo‘llanmada eng qadimgi davrlardan to shu vaqtgacha jahon tarixida yuz bergan asosiy voqealar qamrab olingan. O‘quvchiga qulaylik yaratish maqsadida muhim sanalar, joy va shaxs nomlari, e’tiborga molik nuqtalar ajratib ko‘rsatilgan, yangi ma’lumotlar bilan boyitilgan. Kitob tilining sodda va tushunarli bo‘lishiga ahamiyat berilgan. Qo‘llanma o‘quvchilar, talabalar, abituriyen...

Ro‘yxatga qo‘shildi