- /5
2000 so'm
Давлат билан Маҳамат
Халқ оғзаки ижоди намуналари миллатимиз урф-одатлари, донишмандилиги ва зукколигини, қолаверса бадиҳагўйлигини ўзида акс эттиради. Шу сабаб халқ оғзаки ижоди — эртак, мақол, матал, нақл ва айтимларни ота-боболаримиз т...

- /5
2000 so'm
Davlat bilan Mahamat
Xalq og‘zaki ijodi namunalari millatimiz urf-odatlarini, donishmandligi va zukkoligini, qolaversa badihago‘yligini o‘zida aks ettiradi. Shu sabab xalq og‘zaki ijodi — ertak, maqol, matal, naql va aytimlarni ota-bobolarimiz tildan-tilga ko‘chirib avlodlarga yetkazadilar. Ular orqali tarixni, madaniyatni o‘rgatadilar, qolaversa kelajak avlod ongiga millatga xos milliy ruhni singdiradil...

- /5
2000 so'm
Донишманд чўпон
Халқ оғзаки ижоди намуналари миллатимиз урф-одатларини, донишмандлиги ва зукколигини, қолаверса, бадиҳагўйлигини ўзида акс эттиради. Шу сабаб халқ оғзаки ижоди — эртак, мақол, матал, нақл ва айтимларни ота-боболаримиз...

- /5
3600 so'm
Танланган асарлар. 2-жилд (романлар)
Tog‘ay Murod
Ўзбекистон халқ ёзувчиси, Абдулла Қодирий номидаги Давлат мукофоти совриндори Тоїай Мурод «Танланган асарлар»ининг II жилди адибнинг машҳур асарлари— Давлат мукофотига сазовор бўлган «Отамдан қолган далалар» ҳамда ...

5 /5
6300 so'm
Танланган асарлар. 1-жилд (ҳикоялар)
Said Ahmad
Саид Аҳмад... Бу номни ўзбек китобхонига таништиришга, таърифу-тавсифлашга эҳтиёж сезмаймиз. Чунки бугунги кунда бирорта ўзбек хонадони йўқки, Саид Аҳмад китоблари кириб бормаган бўлса. Оқсоқол адибимизнинг ўткир мушо...

- /5
2000 so'm
Эчки билан мушук саргузашти
Куба фольклори — халқ талантининг жонли гувоҳи. Унда Куба халқининг ўз ватани тарихи ҳақида, ҳаттоки, энг оғир даврларида ҳам эъзозлаб, сақлаб келган заковати, юксак ахлоқий идеаллари ва эрксеварлиги мужассамлашган. Х...

5 /5
6300 so'm
Танланган асарлар. 2-жилд (ҳикоя ва пьесалар)
Said Ahmad
Саид Аҳмад "Танларган асарлар"ининг ушбу 2-жилдига ёзувчининг ҳажвий ҳикоя ва пьесалари киритилган...

- /5
2000 so'm
Echki bilan mushuk sarguzashti
Kuba folklori — xalq talantining jonli guvohi. Unda Kuba xalqi­ning o‘z vatani tarixi haqida, hattoki, eng og‘ir davrlarida ham e’zozlab, saqlab kelgan zakovati, yuksak axloqiy ideallari va erksevarligi mujassamlashgan. Xalq dahosi, aql-zakovati va yumori durdonalari bo‘lgan bu ertaklarda Kuba xalqi madaniyatining milliy xususiyatlari aks etgan. “Ertaklar sayyorasi” turkumi ostida n...

3.33 /5
6000 so'm
O‘zbek tili fanidan ma’lumotnoma
Muazzam Dedaxonova , A’zamjon Dadaxonov
Ushbu qo‘llanmada o‘zbek tili faniga doir mavzular aks etgan bo‘lib, 6 – 9-sinf va akademik litsey, kasb-hunar kollejlari o‘quvchilariga mo‘ljallangan so‘nggi yillardagi darsliklarga tayanilgan. Shu bois qo‘llanmani tuzuvchilar o‘zlarini muallif emas, musannif sifatida e’tirof etishadi. Kitobda mazkur fanning barcha mavzulari mufassal va ommabop tarzda berilgan. Shuningdek, soh...

- /5
2000 so'm
Sehrlangan qasr
Erоn — аfsоnа vа ertаklаr yurti. Bu хаlq mаdаniyati vа sаn’аti qаdimdа hаm ertаknаmоligi bilаn bаrchаning, аyniqsа, yеvrоpа хаlqigа mаnsub kishilаrning qiziqishigа sаbаb bo‘lgаn. Erоn хаlqining оg‘zаki ijоdi judа bоy vа rаngо-rаngdir. Undа biz аllа, to‘y vа bоshqа mаrоsimlаrdа аytilаdigаn qo‘shiqlаr, sеvgi-muhаbbаtni tа...

Ro‘yxatga qo‘shildi