Kompyuter lingvistikasi asoslari

avg - /5
Authors: Azamatjon Rahimov
Publisher: Akademnashr
Year: 2011
ISBN: 978-9943-373-92-1

Mazkur qo‘llanma oliy o‘quv yurtlarining 5220100-filologiya (o‘zbek filologiyasi) ta’lim yo‘nalishi 1-bosqich bakalavr talabalari, magistrantlar, tadqiqotchilar va o‘qituvchilarga mo‘ljallangan. Unda kompyuter lingvistikasining asosiy masalalari tahlil va talqin etilgan, shuningdek, kitob so‘ngida kompyuter lingvistikasining tayanch terminlari lug‘ati (glossariy) keltirilgan.

You rated this book