Атир­гулга а­йлан­ган умр

avg - /5
Authors: To‘lqin Yo‘ldoshev
Publisher: “DAVR PRESS” NMU
Year: 2016
ISBN: 978-9943-4610-9-3

Се­вим­ли шо­ира­миз, ки­тоб­ла­ри ор­қа­ли яқин сир­до­ши­миз, мас­ла­ҳат­гў­йимиз­га а­йлан­ган ади­ба Тур­су­ной Со­ди­қо­ва­нинг ҳа­ёт ва ижод й­ўли­дан ҳи­коя қи­лув­чи уш­бу ки­тоб “Атир­гулга а­йлан­ган умр” деб ном­ланди. Ки­тоб­нинг но­ми­дан ҳам кў­ри­ниб ту­риб­ди­ки, ни­ҳо­ят­да нук­та­дон, сўз­ларнинг са­ра­си­ни са­ра­лаб, оташна­фас би­лан кўн­гилла­ри­миз­га таш­риф ай-лайди­ган ади­ба­нинг ҳа­ёти ҳам са­боқ­ларга бой. Унинг бу­гун­ги да­ра­жа­га ет­гунча бо­сиб ўт­ган до­вон­ла­ри­дан сўз юри­тил­ган уш­бу ки­тоб бар­ча мух­лис ва их­лосман­длар­га ажиб туҳ­фа бў­ла­ди, де­ган умид­да­миз.

Ushbu kitobni siz bizning mobil ilovamiz orqali xarid qilib yuklab olishingiz mumkun.
You rated this book