Tilshunoslikka kirish

avg 5 /5
Authors:
Year: 2007
ISBN:

Tuzuvchi: Xolmanova Z.Т.

KIRISH

1-§. “TILSHUNOSLIKKA KIRISH “ FANI PREDMETI, VAZIFALARI

2-§. TILLARNING SHAKLLANISHI VA TARAQQIY QILISHI

3-§. TILNING IJTIMOIY TABIATI

4-§. TIL VA JAMIYAT. SOTSIOLINGVISTIKA

5-§. TIL –RAMZLAR TIZIMI

6-§. TIL VA NUTQ

7-§. TIL VA TAFAKKUR

8-§ TIL BIRLIKLARINING O‘ZIGA XOS TABIATI

9-§. DUNYO TILLARI VA TILLAR TASNIFI

10-§. SHARQ ILMIDA TIL TASNIFIGA OID QARASHLAR. TURKIY TILLAR TASNIFI

11-§. TILSHUNOSLIK VA UNING BO‘LIMLARI

12-§. FONETIKA

13-§. ORFOEPIYA

14-§. ORFOGRAFIYA

15-§. TILDAGI TARIXIY -FONETIK O‘ZGARISHLAR VA FONETIK-FONOLOGIK QONUNIYATLAR

16-§. GRAFIKA

17-§. TIL VA YOZUV

18-§. LEKSIKOLOGIYA

19-§. LUG‘AT SATHIDAGI O‘Z QATLAM VA O‘ZLASHGAN QATLAM

20-§. LUG‘AT SATHINING QO‘LLANISH DOIRASIGA KO‘RA TASNIFI

21-§. FRAZEOLOGIYA

22-§. USLUBIYAT (STILISTIKA)

23-§. LEKSIKOGRAFIYA

24-§. ETIMOLOGIYA

25-§. LUG‘AT SATHI TARAQQIYOTIDAGI ICHKI OMILLAR. SO‘Z YASALISHI

26-§. MORFEMIKA

27-§. MORFEMALARNING AGGLUTINATIV TABIATI

28-§. GRAMMATIKA

MORFOLOGIYA

SINTAKSIS

29-§. PUNKTUAТSIYA

30-§. LINGVISTIK TAHLIL METODLARI

AYRIM TILSHUNOSLIK TERMINLARI IZOHI

ASOSIY ADABIYOTLAR

You rated this book