Abduvahob Madvaliyev


Mamlakat: O‘zbekiston
Tug‘ilgan sanasi: 1947-yil, 15-aprel

Tarjimai hol

Madvaliyev Abduvahob Patohovich 1947-yilning 15-aprelida Marg‘ilon shahrida ishchi oilasida tug‘ilgan. 1970-yilda Farg‘ona davlat pedagogika institutining o‘zbek tili va adabiyoti fakultetini tamomlagan. 1970-1972-yillarda Farg‘ona viloyati Ohunboboyev tumanidagi 10-son maktabda o‘zbek tili va adabiyoti o‘qituvchisi bo‘lib ishlagan. 1972-yilning noyabr oyidan O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Til va adabiyot institutida ishlaydi. 1989-yildan beri mazkur institutning katta ilmiy xodimi bo‘lib ishlaydi. 1998-yildan hozirga qadar ilmiy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari lavozimida ishlab kelmoqda. Mazkur davr mobaynida u 460 dan ziyod ilmiy ishlar (jamoaviy monografiyalar, darsliklar, qo‘llanmalar, lug‘atlar, ilmiy va ilmiy-ommabop maqolalar)ni tayyorlab O‘zbekiston, Rossiya, Qozog‘iston davlatlarida nashr ettirdi. Madvaliyev A.P. respublika va Qozog‘istondagi 14 dan ortiq ilmiy konferensiyalarda o‘z ma’ruzalari bilan ishtirok etgan. Madvaliyev A.P. 40 dan ortiq nashrlar muharriri bo‘lib, 10 dan ziyod dissertatsiyaga opponentlik qilgan. 2002-yilda «Mehnat shuhrati» ordeni bilan mukofotlangan.
Ilmiy qiziqishlari: Hozirgi o‘zbek tili leksikologiya va leksikografiyasi, terminologiya va uslubiyati, yozuvi, imlo va punktuatsiyasi.
Asosiy nashrlari
1. Ижтимоий-сиёсий терминлар луғати. (Олим Усмон таҳрири остида). - Ташкент: Фан. - 350 бет
2.Некоторые вопросы упорядочения узбекской химической терминологии // Вопросы тюркского языкознания. Материалы    I межреспубликанской конференции молодых лингвистов-тюркологов. - Алма-Ата: Наука. - С. 80-86.
3.Препозитив интернационал терминэлементлар ва уларнинг ўзбек тилида ифодаланиши // Ўзбек терминологиясида лексик вариантлар. - Тошкент: Фан. - Б. 7-19.
4.Русча-интернационал терминларни ўзбек тилида фонетик жиҳатдан ўзлаштиришнинг айрим хусусиятлари // Ўзбек терминологиясида лексик вариантлар. - Тошкент: Фан. - Б, 29-41.
5.Ўзбек химия терминологиясида дублетлик ва уни минимумга келтириш масаласи // Ўзбек терминологиясида лексик вариантлар. - Тошкент: Фан. - Б. 80-102.
6.Русча-ўзбекча ҳарбий терминлар луғати. - Тошкент: Фан. - 63 бет (ҳамкорликда).
7.Иш юритиш атамаларининг русча-ўзбекча қисқача лугати. - Тошкент: Фан. -64 бет (ҳамкорликда).
8.Қисқача русча-ўзбекча-инглизча иш юритиш луғати. - Тошкент: Ўзбекистон. - 118 бет (ҳамкорликда).
9.Иш юритиш. Амалий қўлланма. - Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. - 444 бет (ҳамкорликда).
10.Навоий гулшанига саёҳат (тест саволлари тўплами). - Тошкент: ДТМ нашр. - 84 бет (Н.Маҳкамов ва Р.Баракаев билан ҳамкорликда).
11.Иш юритиш. Амалий қўлланма. 2-нашр. - Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. - 448 бет (ҳамкорликда).
12.Ўзбек тили. Университет ва институтларнинг русийзабон гуруҳлари учун дарслик, 1 қисм. - Тошкент, ТошДШИ нашри. - 180 бет (ҳамкорликда).
13.Ўзбек тили. Университет ва институтларнинг русийзабон гуруҳлари учун дастур. - Тошкент, ТошДШИ нашри. - 16 бет (Ў.П.Лафасов ва А.Қ.Исмоилов билан ҳамкорликда).
14.“Фан ва турмуш” луғати (“Ўзбек тилининг изоҳли луғати”дан “К” ҳарфи бўйича танлама парчалар) // Фан ва турмуш. -№4. - Б. 35.
15.Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 1-жилд (“А”, “Г”, “Д” ҳарфлари).-    Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. - 680 бет (ҳамкорликда):
16.Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 2-жилд (“Ё”, “Ж”, “З” ҳарфлари). -    Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. - 672 бет (ҳамкорликда).
17.Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 3-жилд. (“П”, “С” ҳарфлари). – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – 688 бет. (З.Мираҳмедова ва Д.Худойберганова билан ҳамкорликда).
18.Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 4-жилд. (“Ц” ҳарфи). – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – 608 бет.
19.Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 5-жилд. (“Э” ҳарфи). – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – 608 бет (ҳамкорликда).
20.Иш юритиш. Амалий қўлланма. 3-нашр. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – 440 бет (ҳамкорликда)
21.Язык (узбекский) // Узбеки. Серия «Народы и культуры». – М.: Наука. 2011. – С. 24-29.
22.Иш юритиш. Амалий қўлланма. Тузатилган ва тўлдирилган 5-нашри. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – 456 бет (ҳамкорликда).
23.Ўзбек тилининг имло луғати. 85000 дан ортиқ сўз. – Тошкент: Akademnashr. – 520 бет. – 54,6 б.т. (Э.Бегматов билан ҳамкорликда).
24.O‘zbek tilining imlo lug‘ati. 85000 dan ortiq so‘z. – Toshkent: Akademnashr, 2013. – 528 bet. – 55,44 b.t. (E.Begmatov bilan hamkorlikda).
25.Русча-ўзбекча луғат. 2 жилдли. I жилд (тузувчилардан бири ва масъул муҳаррир). – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2013. – 896 бет.
26.Русча-ўзбекча луғат. 2 жилдли. II жилд (тузувчилардан бири ва масъул муҳаррир). – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2013. – 888 бет.


Barcha kitoblar (2)